آخرین اخبار مدارس


26 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

24 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

24 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

24 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

24 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما 2

قصه های ناز شب

سیده مظلومه حسینی

داستان کوتاه

دبستان دخترانه سما 2

قصه پیامبران حضرت سلیمان (ع)

حسین فتاحی

زندگی پیامبران

دبستان دخترانه سما 2

ایمنی و مراقبت

حسین شرقی

ایمنی و مراقبت کودکان

دبستان دخترانه سما 2

کلیله و دمنه

اسماعیل هنرمندنیا

داستان های حیوانات

دبستان دخترانه سما 2

فرزند جدید

استن و جن برنشتاین

داستان های حیوانات

دبستان دخترانه سما 2

داستان های الفبا ج 2

داریوش صادقی-مریم ماستری

آموزش حروف الفبا

دبستان دخترانه سما 2

خون

ایزاک آسینوف

خون

دبستان دخترانه سما 2

قصه های هزارو یک شب

فرشته رامشینی-محمد تاجیک

داستان های آموزنده

دبستان دخترانه سما 2

کتاب های نارنجی-بچه گرگ نازنین

فروزنده خداجو

داستان کوتاه

دبستان دخترانه سما 2

پرستو و راز مرواریدها

فرناز تواناییان

داستان صدف

دبستان دخترانه سما 2

حضرت خدیجه همسر فداکار پیامبر

آزاده بهروش

داستان های قرآن

دبستان دخترانه سما 2

قصه پیامبران حضرت اسماعیل (ع)

حسین فتاحی

زندگی پیامبران

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما 2

محمدماهان احمدي

1390/08/04

دبستان دخترانه سما 1

نازنين فاطمه محمدپورسيدكلائي

1390/08/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آيدا اسدزاده

1383/08/06

دبستان دخترانه سما 2

ساينا توانافر

1388/08/04

دبستان پسرانه سما 2

علي فلاح

1385/08/08

دبستان پسرانه سما 2

آرين فلاح

1387/08/08

دبستان دخترانه سما 1

سيده هستي آقاجان زاده اطاقسرا

1387/08/03

دبستان دخترانه سما 1

مهديس مشكوري

1389/08/05

دبستان دخترانه سما 2

آيدا عيسي ئي خنكدار

1390/08/02

دبستان دخترانه سما 2

ثنا گلي حاجي كلائي

1386/08/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

كيميا حسن پور قاديكلاءي

1382/08/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ساجده مفيدي نسب

1385/08/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عليرضا پاكدل گرام

1384/08/06

هنرستان پسرانه سما

اميرحسين فقاني

1379/08/01

دبستان دخترانه سما 1

فاطمه اميديان

1390/08/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه زهرا كوپائي ملك

1381/08/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

متين عابدقاديكلائي

1383/08/06

دبستان پسرانه سما 2

اميرعلي اصغري زياري

1391/08/07

دبستان دخترانه سما 2

عسل پرارين

1388/08/03

دبستان دخترانه سما 1

روژينا اسمعيلي نجار

1391/08/07