مدارس تحت پوشش پرتال جامع مدارس

آمار مدارس پرتال جامع مدارس
مدرسه خوب63699

دانش آموزان فعال

مدرسه خوب5263

کارمندان فعال

مدرسه خوب770

مدارس فعال

مدرسه خوب181

شهرهای فعال